Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

AK-klassen/AK-skoven

Beskrivelse af AK-klassen/AK-Skoven på Skørping skole

AK-klassenAKAK2
AK står for Adfærd og Kontakt, da vi er en specialklasse, hvor vi tilbyder undervisning til en bred målgruppe af børn, som har vanskeligheder indenfor adfærd eller kontakt, men hvor eleverne ellers er kendetegnet ved at være normalt- til godt begavede.

I AK integreres specialundervisning og en socialpædagogisk indsats i et samlet tilbud, hvor vi har fokus på at skabe læring gennem hele dagen. Det særlige for AK er, at vi kan tilbyde små undervisningshold i overskuelige sammenhænge af voksne, som er særligt uddannede til opgaven.

Målet for indsatsen afhænger af barnets/den unges alder og funktionsniveau, hvor vi på den måde skræddersyr tilbuddet til den enkelte elevs behov. For nogle vil formålet med indsatsen være, at de kan vende tilbage til deres distriktsskole, for nogle af de især ældre elever er det overordnede mål at fastholde dem i skolesystemet og forberede dem på ungdomsuddannelse, mens det for andre vil være at trives i en ramme, hvor der også bliver overskud til at indgå i læringssituationer. Men for alle elever er målet, alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som de kan. Dette mål søger vi at opnå ved at skabe motiverende undervisningsmiljøer, hvor vi gennem engagement, fællesskab, nyskabende løsninger og forpligtende relationer skaber de bedste rammer for at vores børn kan trives, udfordres og dermed udvikle sig for på den måde at få udnyttet deres fulde potentiale.

  • Varieret og oplevelsesorienteret undervisning og aktivitet, hvor vi prioriterer, at børnene også kommer på ud af huset på forskellige ture/aktiviteter, brug af spændende undervisningsmaterialer, museumsbesøg, brug af naturvejleder osv.
  • Voksenstøttet pauseaktiviteter, hvor der altid er voksenstøtte i pauserne, sådan at vores elever støttes i det sociale samvær.
  • Fokus på den internationale dimension: I 2017-2019 havde vi særligt fokus på Island, hvor vi gennem fondsmidler fra 4C fonden og Nordplus har mulighed for at tilbyde 20 af vores elever et besøg på Island. Vi arbejder i den forbindelse med fokus på et nordisk fællesskab, får relationer og sparringspartnere, skriver, sender billeder og besøg hos hinanden og derved får indblik i hinandens kultur og natur.
  • Fællestraditioner: f.eks. årligt julemarked, fodboldsskole for området specialskoler, sommerafslutning til Fårup Sommerland, fælles kreativ uge mm.
  • Udslusning til almenskolen. De elever, som kan følge lektioner i almenskolen, tilbydes dette i det omfang, det passer til den enkelte elev.


Pædagogik
Vi arbejder ud fra et positivt menneskesyn, hvor vi har fokus på elevernes udviklingspotentiale. Centralt i vores indsats står relationen til den enkelte elev (og forældrene), da vi anser denne som bærende i forhold til at skabe læring og udvikling hos børnene. Vi arbejder desuden med tryghed for børnene, sådan at børnene har tætte gennemgående voksne, hvor der til en klasse på 8 er 3-4 gennemgående voksne. Dertil kommer, at vi arbejder vedholdende med børnene for herigennem at insistere på en positiv udvikling.
Vi tager udgangspunkt i en struktureret pædagogisk tilgang, da vores børn kendetegnes ved, at de har brug for en forudsigelig og struktureret hverdag. Denne struktur tilpasses det enkelte barns behov. Vi har bl.a. børn med en diagnose indenfor ADHD eller autismespektrum, som har brug for meget forberedelse og struktur, mens vi har andre som kan fungere med en mindre grad af forberedelse og struktur. Her tilpasses altid det enkelte barns behov.

Ligeledes er motivation og engagement en central del af det pædagogiske arbejde, idet dette viser sig som en vigtig del af at skabe udvikling ud fra en neuropædagogisk tilgang. Vi tilstræber at skabe positive og spændende læringsmiljøer. Dette sammenholdt med den tætte relation til barnet søger vi at motivere barnet til at indgå i læring og udviklingsaktiviteter.
Fra 2017 er vi i gang med at implementere en neurosekventiel tilgang, hvor vi herigennem arbejder med at indrette vores undervisningsmiljøer, sådan at det stimulere børnenes selvfornemmelse, regulering og sociale færdigheder.
Vi er inspirerede af Ross Greenes teori, hvor udgangspunktet er, at ”børn gør det rigtige – hvis de kan!”. Derfor arbejder vi med plan A, plan B og plan C, sådan at der ofte er forskellige alternativer, hvis børnene af forskellige årsager ikke kan indgå i undervisning, pædagogisk aktivitet eller lignende.


Socialpædagogiske aktiviteter
Afhængig af alder tilbydes der 2-5 dage om ugen planlagt socialpædagogisk aktivitet om eftermiddagen, hvor der arbejdes med at børnene kan få personlig og social udvikling.
De øvrige dage vil der for de ældste elever være undervisning, mens der for de yngste vil være forskellige lege- og bevægelsesaktiviteter. Genne disse aktiviteter arbejdes der bl.a. med konflikthåndtering, motivation, selvindsigt og udvikling af sociale færdigheder.
Ligeledes søger vi gennem aktiviteterne at give børnene selvtillid og erfaring med at mestre nye færdigheder. For de ældste elever tilbydes valghold 2 gange om ugen, som den ene gang kan foregå sammen med eleverne i almenskolen, hvis AK-eleven er motiveret og magter dette. Indenfor AK har vi hen over året skiftende valghold baseret på årstid og elevsammensætning. Her kan som eksempler nævnes: Ridning, kreativt værksted, svømning, fiskeri, rollespil, værksted træ, skateboard, BMX og løbehjul, madlavning, E-sport, brætspil mm.
Den sociale træning målrettes børnenes alder og foregår løbende gennem dagen. For de yngste vil den sociale træning ofte omhandle temaer som kammeratskab, mobning, fælles forståelse af hinanden, ligesom den for indskolingseleverne ofte vil være noget, som børnene øver via voksenstøttet leg, spil og samvær.
For de ældste elever er der særlig fokus på emner, som fylder i et voksenliv herunder alkohol, rygning, rusmidler, venner/kærester, seksualitet, kostvaner mm.


Organisering
AK-klassen tilbyder undervisning fra miniSFO (førskolegruppe) til og med 10.klasse. Vi er ca. 90 børn samt ca. 37 voksne. AK klasse er opdelt i tre afdelinger ”Skoven”, ”Gangen” og ”Huset”, som alle henviser til afdelingernes fysiske placering. Elevfordelingen mellem ”Gangen” og ”Huset” justeres løbende, sådan at den hele tiden tilpasses den aktuelle elevgruppe. Børnene fordeles altid i forhold til, hvordan vi vurderer, at de tilbydes de bedste udviklingsmuligheder herunder sociale fællesskaber.


Skoven
Skoven er en særlig skærmet og lille afdeling målrettet primært målrettet børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Her er ca. 18 elever og 11 voksne fordelt i to teams.
Afdelingen er fysisk placeret på Møldrupvej 16, 9520 Skørping ca. 1 km. fra Skørping Skole. Afdelingen er en gammel skovridderbolig, som er placeret afskærmet i skoven, hvor der således er luft og ro omkring børnene. Skoven har nogle unikke udendørsfaciliteter, hvor der er mulighed for at bruge Rold Skovs gode rammer. Dertil kommer, at skovens områder indbyder til en masse udendørs aktiviteter, idet der er bålplads, vildmarksbad mm. Mange af disse særlige tiltag har kun været mulige med fondsstøtte. 


Gangen
”Gangen” er fysisk placeret på Skørping Skole i hovedbygningen. Her er ca. 25-30 elever. Her er de ældste elever placeret. Gangen er opdelt i 4 klasser. Den ene klasse kaldes "Gangen 1" og fungerer som er en udskolingsgruppe bl.a. med fokus på den eksamensforberedende del, ligesom personalet her arbejder i særligt samarbejde med bl.a. UU-vejleder og i samarbejde med ungdomsuddannelser for at ruste eleverne til livet efter AK.
”Gangen 1, 2 og 3" er vores klasser for mellemtrin/udskoling. Eleverne her fordeles ud fra hvem, de vurderes at udvikle sig positivt sammen med fagligt og socialt. Hver klasse er på ca. 8-12 elever typisk delt på mindre undervisningshold. Hertil er knyttet 3-5 voksne.
På gangen foregår der desuden undervisning på tværs af klasserne særligt med fokus på, at de kan indgå i særlige holddannelser i eksamensfag.


Huset
”Huset” er fysisk placeret i en bygning ved siden at Skørping Skole. Her har vi et særskilt hus til AK-klassens yngste gruppe. Her er typisk 15-20 elever.
Eleverne er i Huset fordelt i fire grupper, en førskole/indskolingsgruppe samt en indskolings-/mellemtrinsgruppe. I hver gruppe er ca. 5-6 børn og 3-4 voksne.


Organisering:
AK klassen på Skørping skole er et heldagstilbud fra kl.8.00 – 15.30 med undervisning og fritidsdel. Tilbuddet holder lukket i uge 29 og 30, de tre dage før påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag.
Kørsel til og fra heldagstilbuddet organiseres og betales af skoleafdelingen. Det tilstræbes at eleverne bliver så selvhjulpne, at de over tid vil være i stand til at transportere sig selv. Hvis forældre ønsker, at deres barn tager tidligere hjem end kl.15.30, påhviler udgiften til kørsel fra skole forældrene selv.
AK klassen er placeret både på Skørping skole i en afdeling for sig, men i tilknytning til hovedskolens klasser og i afdelingen ”Skoven” på Møldrupvej i Skørping.
Skoleleder er øverste leder og afdelingsleder er daglig leder med hensyn til den pædagogiske ledelse. Personalet er overvejende lærer- og pædagoguddannede, men personalegruppen kan suppleres med andre relevante faggrupper.
Eleverne deles som udgangspunkt i fire basisgrupper. Hver basisgruppe deles, på baggrund af elevernes funktionsniveau og alder, op i flere undergrupper. De medarbejdere der er tilknyttet en basisgruppe udgør et selvstyrende team.


Undervisningsplaner:
Der udarbejdes undervisningsplaner hvert år i oktober. Planerne revideres hvert forår.


Samarbejdet med forældre:
Forældrene indkaldes mindst to gange årligt til møde af en times varighed med kontaktlærer/pædagog. Forud for mødet har forældrene modtaget den individuelle undervisningsplan, således at denne kan danne grundlag for samtalen. Derudover aftales yderligere møder herunder netværksmøder og møder med PPR efter behov.
AK-klassen har faste skolehjem-samtaler to gange om året placeret om foråret og efteråret. Her drøftes barnets trivsel og udvikling med udgangspunkt i elevplanerne. Elevplanerne skrives om efteråret men revideres ligeledes om foråret. For udskolingseleverne deltager ligeledes UU-vejlederen i skole-hjemsamtalerne om efteråret, hvor fokus ligeledes vil være på den unges udskolingsforløb og brobygning til ungdomsuddannelse.
Derudover vil der blive afholdt løbende samtaler på skolens eller forældrenes initiativ, hvis vi eller I oplever, at der skal justeres i forhold til indsatsen for det individuelle barn. Dette kan både være ”små” møder mellem skole og hjem, men der afholdes ligeledes løbende netværksmøder efter behov, hvor der typisk deltager PPR-psykolog, rådgiver fra Center for Familie og Handicap og andre relevante parter.
Kommunikationen mellem skole og hjem foregår i udgangspunktet på Aula kombineret med den personlige kontakt via telefon.


Samarbejde med PPR
AK klassen serviceres af psykologer fra ”Inklusion”. Rådgivning og vejledning sker som udgangspunkt på sagssupervisionsmøder og i øvrigt efter behov. I dette regi træffes der ligeledes aftaler om relevante undersøgelser, observationer etc. Det er endvidere muligt, at inddrage talehørekonsulenter, læsekonsulent og terapeuter i arbejdet med eleven, når forældre, skole og psykolog vurderer det nødvendigt.


Visitation og revisitation:
Der følges Rebild kommunes procedure for re- og visitation til Rebild kommune egen specialklasser. Dette foregår på den måde i tæt samarbejde med barnets distriktsskole.